Doktorand i tema Teknik och social förändring [NB this opening has expired]

Occupation: Doktorand
Employer: Linköpings Universitet
Workplace location: Linköping, Östergötlands län, Sverige
Last application date: 2022-11-14
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Doktorand;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i tema Teknik och social förändring 

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av heltid.

Utöver att delta i avdelningens forskarutbildning kommer doktoranden delta i Forskarskolan Energisystems gemensamma kurser och aktiviteter.

Anställningen utlyses som en del av projektet “Datadrivet beslutsstöd och energimodellering som integrerad del av energiomställningen”, som är ett av fem nya samverkande tvärvetenskapliga projekt inom Forskarskolan Energisystem. I projektet undersöks möjligheter att använda urbana data på ett mer reflekterande och behovsinriktat sätt för att stödja beslut i omställningen till klimatneutrala städer.

Doktoranden vid Linköpings universitet kommer att arbeta i nära samverkan med en ingenjörsinriktad doktorand vid KTH i Stockholm.

Den sökandes uppgift är att ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv studera hur digitala verktyg används i samband med urban energiomställning. Detta inbegriper en kritisk analys av potentialer, begränsningar och förutsättningar av urban datagenerering och användning.  Studien inkluderar en fallstudie av deltagande energimodellering som testas i ett renoveringsprogram av en stadsdel i Stockholm. Fokus kan även komma att inkludera studier av design och implementering av energimodeller och datadrivet beslutsstöd i kommunala styrnings- och policykontexter. Forskningen omfattar tillämpning av olika kvalitativa samhällsvetenskapliga och etnografiska metoder.

En viktig del i projektet är nätverkande och samverkan med externa aktörer från offentlig sektor, energi- och byggföretag samt civilsamhället, och i nära samarbete med de andra projekten i forskarskolan. Det finns även möjlighet att arbeta vid utländska lärosäten under en del av projektet.

Din arbetsplats
Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring. 

Dina kvalifikationer 
Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i tema Teknik och social förändring krävs motsvarande 90 högskolepoäng i ett ämne av central betydelse för temat.

Relevant utbildningsbakgrund för den utlysta tjänsten är inom samhällsvetenskap, miljövetenskap, data- och mediestudier eller angränsande områden.

Projektet kräver samverkan med företag och organisationer utanför universitetet. En del av arbetsuppgiften är att skriva forskningsartiklar på engelska, självständigt eller i samarbete med andra medlemmar i forskargruppen. Dokumenterad skicklighet i engelska, både i tal och skrift, är därför ett krav. Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet inom området teknik och vetenskapsstudier (STS). Dokumenterad skicklighet i svenska är meriterande. Det är även meriterande med tvärvetenskaplig skolning över fakultetsgränserna och dokumenterad skicklighet från såväl tekniska som samhällsvetenskapliga/humanistiska ämnen.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde 
Enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen, hur du ansöker mm se:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20273&rmlang=SE

 


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Record metadata

Click to view metadata